20-10-2017

Afgelopen maand meldde de landelijke media dat het bedrijf Sibelco het verontreinigde straalgritmiddel Eurogrit heeft geleverd aan 140 bedrijven in Nederland. Staalgrit wordt gebruikt voor onder andere reiniging van gevels, bruggen en industriële toepassingen. Eurogrit blijkt verontreinigd met witte asbestvezels. Medewerkers van de 140 bedrijven kunnen in contact zijn geraakt met de stof, waarvan bekend is dat bij (langdurige) blootstelling dit asbest/longziekten kan veroorzaken. In Nederland staat wit asbest al jaren op de lijst van verboden, gevaarlijke stoffen. Monsteronderzoek heeft uitgewezen dat dit verontreinigde middel de afgelopen drie maanden is geleverd.

Ingangscontrole noodzakelijk
Het blijkt dat het straalgrit door Sibelco is geïmporteerd uit Oekraïne. Het is algemeen bekend dat Oekraïne wit asbest niet als verboden stof kenmerkt en ook exporteert. Veiligheidsdeskundigen zijn daarom van mening dat er altijd een gedegen ingangscontrole moet plaatsvinden. Het lijkt erop dat dit niet is gebeurd en men verwacht op grote schaal schadeclaims richting Sibelco.

Personen- en vermogensschade
Alleen bij langdurige blootstelling wordt aangenomen dat inwendige schade aan de mens kan ontstaan. De eventuele gevolgen (ziekte) openbaren zich echter pas na een periode van 20-30 jaar.

Naast schade aan personen ontstaat ook bedrijfsschade, doordat bedrijfsterreinen, loodsen, schepen en werkterreinen worden verzegeld, in afwachting van metingen en gespecialiseerde schoonmaakacties. Personeel wordt nadrukkelijk toegang tot deze gebieden ontzegd.

Meerdere klanten hebben inmiddels bij ons melding gemaakt van mogelijke blootstelling van personeel en/of kosten door bedrijfsstilstand.

Echter, sinds jaren is op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) een algemene asbestuitsluiting van toepassing voor (toekomstige) aanspraken van werknemers wegens blootstelling aan asbest. De AVB biedt dan ook geen dekking. Of aansprakelijkheid zich aan de zijde van de werkgever van de verschillende bedrijven waar werknemers in contact zijn gekomen met witte asbest aandient, staat nog niet vast.  Dat die werkgeversaansprakelijkheid zwaar weegt, mag duidelijk zijn.

Ons advies
Wij geven u ter overweging alvast Sibelco er schriftelijk op te wijzen dat u alle rechten voorbehoud om uw kosten en schade in rekening te brengen. U dient zelf maatregelen te nemen om ieder verder contact met deze stof door uw werknemers te voorkomen. Wij geven u voorts ter overweging om juridische bijstand in te roepen om u verder te ondersteunen en te adviseren.

Algemeen advies
Werknemers die meer dan incidenteel in contact zijn geweest met de stof wordt geadviseerd om te stoppen met roken. Asbestvezels en roken vormen een gevaarlijke combinatie die het proces na blootstelling kan versnellen.

Wij volgen de actualiteiten voor u
Weliswaar van ondergeschikt belang, maar of en in hoeverre een specialistische Milieu Schade Verzekering (MSV) dekking zou kunnen bieden voor eventuele opruiming/saneringskosten voor vervuiling van bodem en water, is in dit stadium nog onduidelijk. Dat moet nog gaan blijken.

De laatste berichten wijzen uit dat mogelijk ook in andere straalmiddelen van Sibelco witte asbestvezels kunnen zitten. Dit onderzoek loopt nog. Tot zover de eerste berichten.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met onze Claimsconsultants via telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend