27-09-2017

Hoe wapent u zich tegen het groeiend risico op product recall?

Vrijwel dagelijks roepen bedrijven voedingsmiddelen, auto’s, speelgoed of apparatuur terug vanwege veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Wekelijks zijn er ruim 20 terugroepacties in Europa en ruim 30 in VS. Maar dat is nog slechts een deel want veel terugroepincidenten vinden plaats binnen de supply chain. Een product recall (productterugroeping) kan voor een bedrijf funest uitpakken. Bedrijven kunnen zich verzekeren voor de gevolgen van een recall. Wat komt hier zoal bij kijken en wat verzekert u? En voor wie?

Strengere Europese regelgeving en andere oorzaken
Het risico op recalls is tegenwoordig groter dan ooit door de steeds strenger wordende Europese regelgeving. Maar ook door zaken zoals de steeds complexere producten en toeleveringsketens, verdergaande bevoegdheden voor toezichthouders, strenge eisen van afnemers/retailers, betere testprocedure en mondigere consumenten. Steeds vaker roepen bedrijven producten terug. Recent besloot fabrikant Mora om een partij van het product groentenloempia terug te roepen. Door een fout was in een aantal verpakkingen een ham-kiploempia terecht gekomen met het allergeen SOJA. Dit stond echter niet op de verpakking vermeld waardoor het niet geschikt was voor consumenten met een soja-allergie. De Wibra riep onlangs de door haar verkochte stopcontactbeveiliging terug omdat deze niet zou voldoen aan de veiligheidseisen.

Wat houdt een product recall in?
Een product recall kan het best omschreven worden als het geheel van maatregelen om te voorkomen dat ‘onveilige producten’ op de (handels)markt of bij de consument komen en/of blijven. Welke maatregelen nodig zijn, zal per terugroepactie verschillen. Soms zal een producent kunnen volstaan met een waarschuwing aan tussenhandelaren, maar meestal is het nodig meerdere maatregelen te nemen. Denk aan maatregelen om verder gebruik van het product tegen te gaan en om het product terug te halen. Maar denk ook aan het onderzoeken en traceren van mogelijk onveilige producten en het communiceren met autoriteiten, adviseurs, consumenten en de pers.

Directe en indirecte kosten
Vanzelfsprekend brengt een product recall veel kosten met zich mee. Zo zijn er de directe kosten gemoeid met het nemen van de hiervoor vermelde maatregelen. Daarnaast zijn er indirecte kosten om rekening mee te houden als gevolg van bijvoorbeeld gemiste omzet of kosten die verband houden met schadeclaims, negatieve publiciteit en (daardoor) mogelijk jarenlange reputatieschade.

Recall-risico vaak onderschat
Product recalls zijn een zeer ongewenst vooruitzicht voor bedrijven. In het ergste geval kunnen ze funest uitpakken voor een bedrijf. Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven de gevolgen van een product recall op financieel en reputatiegebied onderschatten. Vaak blijken zij hierop ook niet goed voorbereid te zijn waardoor ze hierop niet goed kunnen reageren. Ook ontbreekt het hen vaak aan de juiste verzekeringen.

Aandachtpunten voor beoordeling van het recall-risico
Voor het beoordelen van het recall-risico en een passende verzekeringsoplossing, is het van belang dat men zich bewust is van een aantal zaken. Een daarvan is het gebruik van de verschillende omschrijvingen van product recall in contracten en voorwaarden. Doorgaans vermelden de omschrijvingen dat er sprake moet zijn van veiligheidsproblemen of defecten die een gevaar kunnen opleveren voor de consument. Soms wordt alleen de term kwaliteitsproblemen gebruikt. Een product recall wordt meestal echter breder geïnterpreteerd.

Voor het beoordelen van het recall-risico is het ook zaak om te kijken naar de aard van de schade die een product recall tot gevolg kan hebben. Gaat het alleen om kosten gemoeid met de terugroeping zelf? Of ook om kosten voor een productvervanging of een onderbreking van de bedrijfsvoering? De financiële gevolgen van deze laatste twee punten kunnen ernstiger zijn dan de terugroepingskosten.

Verder moet duidelijk zijn wiens terugroepingsschade men wil verzekeren. In de keten zijn er verschillende partijen die elk een recall-risico lopen, zoals de producent, de retailer of de leverancier van ingrediënten of verpakkingsmaterialen.

Verschillende verzekeringsoplossingen
De verzekeringsoplossingen voor het recall-risico in de foodsector zijn het meest ontwikkeld. Deze sector kent een verzekeringsproduct op maat: de Contaminated Products (CPI). Deze verzekering dekt meestal de directe schade van het bedrijf, de kosten van de terugroeping, de vervanging van de teruggeroepen producten, de (eigen) bedrijfsonderbreking en de kosten voor reputatieherstel.

In de non-foodsector is de meest gebruikte oplossing nog steeds het uitbreiden van de Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit kan met een aanvullende dekking voor product recall-kosten van derden of de product recall op last van overheid. Ook is het mogelijk om een recall-verzekering af te sluiten die een uitgebreidere dekking biedt voor eigen schade en schade van derden bij recall in verband met gezondheidsrisico’s.

Wat kunt u zelf doen?
Gelukkig kunt u zelf ook een en ander doen om het recall-risico te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het hanteren een strikt contractmanagement waarin u aansprakelijkheid beperkt en (Nederlandse) jurisdictie vastlegt. Maar zorg ook dat u uw leveranciers kent, weet wat de risico’s in de keten zijn, controle uitvoert op het eindproduct, zorgt dat het product traceerbaar is, een recall-plan heeft en jaarlijks een test recall uitvoert.

Meer weten?
Voor meer informatie over het beoordelen en afdekken van het risico op product recall, kunt u contact opnemen met één van onze Risk-consultants via 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl.

 

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend