27-09-2017

Toename beroepsziekten in 2016 vooral door psychische klachten

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40% van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Wat vertellen deze cijfers ons?

Meeste beroepsziekten bij mannen
In 2016 zijn door in totaal 863 bedrijfsartsen 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64%) en bij werknemers boven de 45 (67%). Beroepsziekten leiden in 63% van de gevallen tot tijdelijke invaliditeit en bij 6% tot blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Meeste meldingen uit de bouwsector
Van de 6.270 geregistreerde meldingen van beroepsziekten kwamen de meeste uit de bouwnijverheid: 33%, 2.053 meldingen en 360 per 100.000 werknemers. Het grote aandeel meldingen was het gevolg van de collectieve regeling van arbozorg in deze sector.

Nieuwe gevallen
Een aantal van de bedrijfsartsen die meldingen van beroepsziekten registreerden in de Nationale Beroepsziekteregistratie, neemt deel aan het Peilstation Intensief Melden (PIM). Omdat zij melden hoeveel werknemers zij verzorgen, kan vanuit deze groep het aantal nieuwe beroepsziekten per jaar worden berekend. Bedrijfsartsen uit het PIM rapporteerden 161 nieuwe gevallen van alle beroepsziekten per 100.000 werknemers, waarmee het aantal werkenden met een nieuwe beroepsziekte wordt geschat op 11.270 werknemers.

Sectoren met de meeste beroepsziekten
Tot de vijf sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers, behoren:

  • bouwnijverheid (360)
  • vervoer en opslag (236)
  • financiën (227)
  • industrie (185)
  • gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (185)

De cijfers voor de overige sectoren zijn: overheid en openbaar bestuur (179), groot- en detailhandel (155), landbouw, bosbouw en visserij (145) en het onderwijs (142).

Psychische beroepsziekten 42%
Het aandeel psychische beroepsziekten is 42% van alle meldingen: 2.613. Het gaat in bijna driekwart van de gevallen vooral om overspannenheid en burn-out (1.914/74%). Op ruime afstand volgen posttraumatische stress-stoornis (309/11,8%), waarvan 60% van de meldingen tot een verzuim leidde van langer dan drie maanden, depressie (130/5%), overige reacties op ernstige stress (118/4,5%) en overige aandoeningen (115/4,4%).

Beroepsziekten van het houdings- en bewegingsapparaat 27%
Ondanks een daling van 18% was het aantal gemelde beroepsziekten als gevolg van het houdings- en bewegingsapparaat nog steeds veel: 1.791/27%. De vijf belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren voor deze beroepsziekten zijn in Nederland, achtereenvolgens: het verrichten van snel herhaalde armbewegingen, tillen en dragen van lasten, werken in ongemakkelijke houdingen (onder andere met gebogen romp of nek), veel kracht zetten met de handen en het duwen en trekken van onder meer rollend materiaal.

Beroepsziekte slechthorendheid 22%
Het aantal meldingen van beroepsslechthorendheid nam af. Dit kwam mede door het de stopzetting van de collectieve meldingen uit de bouw. Toch is nog ruim een van de vijf beroepsziekten (1.268/22%) toe te schrijven aan slechthorendheid, vooral in de sectoren bouw, transport en industrie. Gehoorverlies en tinnitus zijn de belangrijkste klachten. Van de 74 meldingen van tinnitus zijn er 44 afkomstig uit de politiesector.

Overige aandoeningen
Er waren 215 meldingen van beroepshuidaandoeningen (3,4%), waarvan contacteczeem met 60% de meest gemelde aandoening is. Daarnaast zijn vorig jaar 138 beroepslong- en luchtwegaandoeningen (2%) gemeld, vooral astma, COPD en aandoeningen van de bovenste luchtwegen. De meeste van deze meldingen kwamen uit de bouw, gevolgd door de industrie en de gezondheidszorg. Bacteriën en stof (waaronder silicium, kwarts) waren de meest genoemde oorzaken. Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen daalde van 165 in 2015 naar 114. Hiervan was het Carpaal Tunnel Syndroom de meest gemelde aandoening. Het aantal gemelde beroepsziekten door biologische agentia nam ten opzichte van 2015 met 20% toe tot 183. Er lijkt nog geen einde te komen aan de stijging van het aantal nieuwe gevallen van mesothelioom, jaarlijks zijn er ruim 600 nieuwe meldingen. In 2016 werden geen meldingen gedaan van door het werk veroorzaakte effecten op de voortplanting en op het ontwikkelende kind. (Bron: Kerncijfers Beroepsziekten 2017)

‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’
Deze rapportage is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze consultants Zorg & Verzuim via ons centrale telefoonnummer: 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar: info@mandema.nl.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend