27-09-2017

Werken met een pensioencommissie

Pensioenregelingen blijven aan veranderingen onderhevig. Voor het beoordelen van deze veranderingen is extra aandacht en kennis nodig. Steeds meer ondernemingsraden maken daarom de keuze om te werken met een pensioencommissie.

Pensioencommissie van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad kan besluiten een pensioencommissie in te stellen. De instelling van deze commissie legt zij vast in een instellingsbesluit. Hierin zijn de taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze geregeld. Er zijn twee varianten: de pensioencommissie kan een vaste commissie of een voorbereidingscommissie zijn.

Vaste commissie
Een vaste pensioencommissie kan door de ondernemingsraad worden ingesteld voor de behandeling van alle pensioengerelateerde onderwerpen. Doorgaans worden vaste commissies voor onbepaalde tijd ingesteld. In een vaste commissie vormen de leden van de ondernemingsraad de meerderheid. Daarnaast kunnen andere werknemers commissielid zijn, bijvoorbeeld vanwege hun betrokkenheid bij of deskundigheid op het gebied van pensioen. De ondernemingsraad kan haar rechten en bevoegdheden in het kader van pensioen geheel of gedeeltelijk aan de pensioencommissie overdragen.

Voorbereidingscommissie
Een voorbereidingscommissie is een tijdelijke commissie die de OR kan instellen voor de behandeling van een bepaald onderwerp. De ondernemingsraad kan bijvoorbeeld een voorbereidingscommissie instellen ter voorbereiding van een instemmingsverzoek betreffende de pensioenregeling. In een voorbereidingscommissie moet minimaal één lid van de ondernemingsraad zitting hebben. Daarnaast kunnen andere werknemers lid zijn van de commissie. In tegenstelling tot een vaste commissie kunnen aan een voorbereidingscommissie geen rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad worden overgedragen.

Waar moet u als werkgever op attent zijn?

  • Let op met wat voor soort commissie u te maken heeft en wat de taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze zijn.
  • Om dubbele besprekingen te voorkomen, adviseren wij u er bij de ondernemingsraad op aan te dringen om de pensioencommissie voornamelijk uit ondernemingsraadleden te laten bestaan.
  • Zorg ervoor dat de commissieleden vooraf voldoende pensioenkennis hebben. Indien gewenst geven wij de commissieleden een pensioentraining.
  • Wil de ondernemingsraad gebruikmaken van extern advies? Overleg met de pensioencommissie over haar keuze van adviseur. Een goed passende adviseur, met de juiste kennis en ervaring, kan vertragingen in het proces voorkomen.

Personeelsvertegenwoordiging
De afgelopen jaren hebben steeds meer werkgevers en werknemers zonder ondernemingsraad, zelf het initiatief genomen tot het oprichten van een pensioencommissie bestaande uit werknemers. Wij adviseren om ook voor zo’n commissie de taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze schriftelijk vast te stellen. Zorg ervoor dat de commissieleden over voldoende pensioenkennis beschikken en schakel, indien nodig, een passende adviseur in.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenconsultants via ons centrale telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend