Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Werknemers in loondienst hebben recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige ondernemers hebben echter geen recht op een uitkering en zijn niet via een werkgever verzekerd. Zij moeten terugvallen op hun financiële reserves, het inkomen van hun eventuele partner of de bijstand als zij arbeidsongeschikt raken. Heeft de ondernemer vermogen, dan moet hij eerst interen op dit vermogen voordat hij een beroep kan doen op de bijstand.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen ondernemers de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekeren. Zo kunnen zij inkomensverlies voorkomen en hun onderneming laten voortbestaan.

Voor wie?

Zelfstandige ondernemers moeten zelf een voorziening treffen voor het geval zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Dit geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van N.V.’s of B.V.’s, omdat zij in de zin van de socialeverzekeringswetgeving doorgaans niet als werknemer kunnen worden aangemerkt. Naast zelfstandige ondernemers en DGA’s kan het voor werknemers met een salaris boven € 51.976 (2015) interessant zijn om een AOV af te sluiten. De AOV is bedoeld voor:

Welke risico’s zijn verzekerd?

Welke risico's heeft u verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Waarvoor en in welke mate u verzekerd bent, kunt u grotendeels zelf bepalen. Afhankelijk van uw wensen, kunt u verschillende keuzes maken voor bijvoorbeeld de aard van dekking, de hoogte van de verzekerde som, de eindleeftijd van de verzekering, etcetera. Hieronder lichten we dat puntsgewijs voor u toe.

Advies, bemiddeling zonder advies of zelf doen?

Als u voldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving over arbeidsongeschiktheid, als u precies weet wat u wilt, als u geen problemen verwacht bij de medische acceptatie door de verzekeraar en als u in geval van arbeidsongeschiktheid uw eigen zaken regelt, dan kunt u zonder advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. In dat geval selecteert u zelf een verzekeraar en sluit u via de website van de geselecteerde verzekeraar een AOV af. U kunt een AOV ook door Mandema & Partners laten afsluiten. Lees meer

Wilt u een AOV afsluiten, zonder voorafgaand advies?

Doe dan eerst de kennis- en ervaringstoets. Sinds 1 januari 2014 is het namelijk wettelijk verplicht dat een kandidaat-verzekerde een kennis- en ervaringstoets aflegt, voordat hij een complexe verzekering (zoals de AOV) afsluit zonder voorafgaand advies. Lees meer

Doe de kennis- en ervaringstoets!

Via deze link: K&E-toets kunt u de toets afleggen. Als u hiervoor slaagt, kunt u zonder advies een AOV via ons afsluiten. Hiervoor vragen wij u dan om ons een opdrachtbevestiging en een paar benodigde gegevens toe te sturen. Deze gegevens kunt u na het slagen van de toets online invullen. De opdrachtbevestiging ontvangt u na de geslaagde toets automatisch per e-mail. Deze kunt u dan printen, ondertekenen en toesturen.

Onze diensten en vergoeding

Mandema & Partners kan u helpen bij het maken van een keuze voor een passende AOV. Wij kunnen u adviseren en voor u bemiddelen, implementeren en beheren. U bepaalt zelf welke diensten u wilt afnemen. Een overzicht van onze dienstverlening vindt u op onze AOV-menukaart.

Wij werken uitsluitend op basis van een directe vergoeding wanneer het gaat om complexe en/of impactvolle producten (dit zijn alle levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en bankspaarproducten). Dat wil zeggen dat u als klant ons rechtstreeks betaalt voor onze dienstverlening en wij geen provisie ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. Wij geven duidelijkheid over de te leveren diensten en de bijbehorende vergoeding. Lees meer

Wilt u eerst meer informatie of advies?

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via telefoonnummer 070 - 302 22 22. Of u kunt een e-mail sturen naar info@mandema.nl.

1) Aard van de dekking

De door u gewenste dekking bepaalt het type verzekering
Voor de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u kiezen uit twee soorten verzekeringen. Als u bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een uitkering wilt, ongeacht of uw inkomen achteruit gaat, dan kiest u voor een sommenverzekering. Als u alleen een uitkering wenst in het geval dat uw inkomen achteruit gaat, dan kiest u voor een schadeverzekering.

Schadeverzekering
Een schadeverzekering vergoedt de schade die u als verzekerde lijdt. U mag daarbij niet in een voordeliger positie raken dan voorafgaand aan het betreffende voorval. Sommige verzekeraars vragen het inkomen op bij arbeidsongeschiktheid. Andere verzekeraars vragen het inkomen iedere drie jaar op.

Sommenverzekering
Bij een sommenverzekering wordt een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd ongeacht de vraag of u als verzekerde schade lijdt of niet. Bij een sommenverzekering kan en mag de verzekerde dus wel in een voordeliger positie raken. Bij deze verzekeringsvorm wordt er niet gevraagd om een opgave van inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Ook tussentijds bent u niet verplicht uw inkomsten op te geven.

2) Wie zijn de verzekeringnemer en de verzekerde bij een AOV

Wie zijn de verzekeringnemer en de verzekerde bij een AOV?
De verzekeringnemer is doorgaans de contractpartij (eigenaar van de verzekering) en de premiebetaler. De verzekeringnemer bezit alle rechten die voortkomen uit de verzekeringsovereenkomst. Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kunnen als verzekeringnemer optreden.

De verzekerde is altijd een natuurlijk persoon, nl. degene die zich wenst te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

IB-ondernemer
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, een zogenaamde IB-ondernemer? Bijvoorbeeld een eigenaar van een eenmanszaak, firmant in een VOF of CV, of een ZZP-er? Dan wordt de ondernemer - in privé - de verzekeringnemer.

DGA
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en in loondienst van uw eigen BV? Dan zijn er twee opties om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten:
 

U sluit de AOV in privé
Een belangrijk juridisch aspect is dat bij faillissement (of beslag) van uw B.V. uw inkomensvoorziening gewaarborgd blijft als u deze in privé hebt afgesloten.
 

U sluit de AOV via uw B.V.
Hierbij zijn er twee varianten mogelijk:
- de BV is verzekeringnemer en begunstigde
- de BV is verzekeringnemer en de DGA is de begunstigde.

Gaat de BV failliet of wordt er beslag gelegd, dan heeft u in de meeste gevallen geen AOV meer. En heeft u een uitkering via de BV die failliet gaat, dan gaat uw uitkering verloren. Omdat een AOV een noodvoorziening is, lijkt het onverstandig om het risico te lopen dat deze noodvoorziening wegvalt door een faillissement. U bent dan arbeidsongeschikt, u heeft een failliete BV en geen uitkering. Heeft u een BV en overweegt u de AOV toch via de BV af te sluiten, laat u zich dan zeer goed adviseren!

3) Hoogte van de verzekerde som

De hoogte van het verzekerde bedrag hangt af van uw inkomen
U kunt maximaal 80% van uw jaarinkomen verzekeren.

Rubriek A
Rubriek A heeft betrekking op het verzekerde bedrag gedurende het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. Verder is bij rubriek A een door uzelf te bepalen wachttijd van toepassing. Dat is de termijn waarna de uitkering daadwerkelijk begint, bijvoorbeeld na 2 weken, na 1 maand of pas na 3 maanden arbeidsongeschiktheid. Hierover leest u meer onder het kopje Wachttijd / eigenrisicotermijn.

Rubriek B
Rubriek B is het verzekerde bedrag voor de jaren na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Blijft u de rest van uw leven arbeidsongeschikt, dan is dit het bedrag waarop de uitkering is gebaseerd tot aan de door u gekozen eindleeftijd. Dat betekent niet dat u het verzekerde bedrag als uitkering krijgt. Wat u krijgt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid (samenhangend met de ernst van uw arbeidsongeschiktheid) en is een percentage van het verzekerd bedrag. Deze verzekerde bedragen in Rubriek A (1e jaar) en B (na het 1e jaar) kunnen gelijk zijn, maar dat hoeft niet.

4) Eindleeftijd van de AOV

Eindleeftijd van de AOV is maximaal 67 jaar
Eindleeftijd van de AOV: dit is de leeftijd waarop de AOV-verzekering stopt met uitkeren. Dit is maximaal 67 jaar. Kiest u voor een eindleeftijd van 60 jaar, dan keert de AOV in geval van arbeidsongeschiktheid uit totdat u 60 bent. Bent u niet arbeidsongeschikt op de eindleeftijd, wat hopelijk (en meestal) het geval zal zijn, dan wordt de verzekering beëindigd en bent u geen premie meer verschuldigd. Vanaf de leeftijd van 60 jaar moet u dan op een andere wijze in uw inkomen voorzien. De meeste pensioenvoorzieningen gaan pas in op de leeftijd van 65-67 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat u vanaf uw 60e tot aan uw pensioendatum met een inkomensgat te maken krijgt.

Voor zwaardere beroepen hanteren de meeste verzekeraars aangepaste regels met betrekking tot de eindleeftijd, waardoor die (beduidend) lager kan liggen, bijvoorbeeld 55 jaar. Na die leeftijd kunt u zich simpelweg niet meer verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

5) Wachttijd / eigenrisicotermijn

U kiest zelf de wachttijd of eigenrisicotermijn van uw AOV
In geval van arbeidsongeschiktheid start de verzekering pas met uitkeren na het verstrijken van de wachttijd of eigenrisicotermijn van de AOV. De lengte van deze wachttijd of eigenrisicotermijn stelt u bij het afsluiten van de AOV zelf vast op basis van uw eigen vermogen. De gebruikelijke wachttijden zijn: 14, 30, 60, 90, 180, 365 en 730 dagen.

De wachttijd heeft dus betrekking op de uitkering onder Rubriek A, het verzekerde bedrag in het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor een wachttijd van 1 jaar, dan vervalt de dekking onder rubriek A omdat deze alleen op het eerste jaar van toepassing is. Naarmate u een langere wachttijd kiest, gaat de premie van uw AOV omlaag.

6) Arbeidsongeschiktheidscriterium

Arbeidsongeschiktheidscriterium bij een AOV
Het arbeidsongeschiktheidscriterium is mede bepalend voor de AOV-uitkering. Wanneer u een AOV afsluit, kiest u ervoor één van deze arbeidsongeschiktheidscriteria te verzekeren. Er worden drie criteria onderscheiden:

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Hiervan is sprake als u uw eigen beroep en alle werkzaamheden die hier gewoonlijk toe behoren niet meer kunt uitoefenen.Soms niet alleen in uw eigen beroep maar in uw eigen bedrijf.

Passende arbeid
Hiervan is sprake als u nog wel werk kunt verrichten dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring.

Gangbare arbeid
Hiervan is sprake als u nog werk kunt doen, ongeacht wat voor werk.

Het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid is het meest luxe criterium om te verzekeren. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid wordt dan alleen beoordeeld of u uw beroep en alle werkzaamheden die hier gewoonlijk toe behoren, nog kunt uitoefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten.

7) Uitkeringsdrempel en uitkeringsniveau

Uitkeringsdrempel en uitkeringsniveau
De uitkeringsdrempel is het percentage van arbeidsongeschiktheid waarbij een uitkering volgt. Dit percentage is minimaal 25%.

Bij het afsluiten van een AOV kunt u kiezen voor een verhoogde uitkeringsdrempel. Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe minder premie u betaalt. Het nadeel van een hogere uitkeringsdrempel is dat u alleen een uitkering ontvangt als het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk of hoger is dan de gekozen, hogere uitkeringsdrempel. Gangbare drempelwaarden naast de standaard drempelwaarde van 25%, zijn 45%, 55% en 80%.

8) Beroepsklasse

Uw werkzaamheden bepalen de beroepsklasse voor de AOV
Bij het afsluiten van uw AOV moet u uw beroep en werkzaamheden opgeven. Aan de hand van de feitelijke werkzaamheden deelt de verzekeraar u in een beroepsklasse in.

Verzekeraars hanteren meestal vijf verschillende beroepsklassen. Klasse 1 is voor lichte beroepen, klasse 5 voor zware beroepen. Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde klassen. Op basis van ervaringen en bijvoorbeeld claims kan het voorkomen dat de ene verzekeraar u in klasse 3 indeelt en de andere op basis van hetzelfde beroep en werkzaamheden in klasse 4. Bij een beroepswijziging zal een verzekeraar u opnieuw indelen. Hierbij zijn de feitelijke werkzaamheden bepalend.

9) Betalingstermijn

U kiest de betalingstermijn voor de AOV-premie
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.

Sommige verzekeraars rekenen een opslag bij maandbetaling, andere geven korting bij jaarbetaling. Hoe verzekeraars het ook verkopen, jaarbetaling van uw AOV is goedkoper dan maandbetaling en kwartaalbetaling zit ertussenin. Het prijsverschil kan substantieel zijn, tot wel 6% verschil tussen maand- en jaarbetaling.

Heeft u de financiële ruimte dan ligt het voor de hand om per jaar te betalen.

U kunt tenslotte beter 6% besparen op de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan dat u het bedrag van de nog niet betaalde maandpremies op een spaarrekening zet tegen momenteel 1 tot 2% rente.

10) Contractsperiode

Contractsperiode van de AOV is meestal 5 jaar
De contractsperiode is de periode waarvoor u de verzekering afsluit en u dus vastzit aan de verzekering. Deze periode gaat in op het moment dat u heeft getekend.

De contractsperiode van de meeste AOV’s is 5 jaar. Soms kunt u tegen meerprijs een contractsperiode van 3 jaar bedingen. Door sommige verzekeringsmaatschappijen worden 1-jaarscontracten aangeboden. De contractsperiode is van belang omdat u na afloop van deze periode kunt overstappen naar een AOV van een andere verzekeraar. Nadat de eerste contractperiode is verstreken, is het mogelijk de verzekering dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.

11) Gelijkblijvende of stijgende premie

Gelijkblijvende of stijgende premie voor de AOV
U bent periodiek premie verschuldigd om bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekerd te zijn van een uitkering. Betaalt u de premie een keer niet, dan bent u ook niet meer verzekerd.

Gelijkblijvende premie
De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang van de verzekering. De premie zal tijdens de looptijd niet stijgen.

Stijgende premie
De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang van de verzekering. De premie wordt elk jaar herberekend op basis van de leeftijd van dat jaar. Bij aanvang zal de premie lager liggen dan bij een gelijkblijvende premie, in de latere jaren zal de premie echter stijgen en hoger liggen dan de gelijkblijvende premie.

12) Starters-/aanvangkorting

Starters-/aanvangskorting
Er is veel concurrentie onder verzekeraars. Dat is de reden dat zij hun AOV's soms optuigen met forse (aanvangs)kortingen.

 • Aanvangskorting
  Niet ongebruikelijk zijn kortingen van 10%, 20%, 30% of zelfs nog meer in de eerste drie jaar van de looptijd. Het kan dus interessant zijn om een overstap te maken aan het einde van uw contractsperiode. Uiteraard moet u bij een overstap wel weer worden geaccepteerd door de nieuwe verzekeraar. U moet dus opnieuw een  gezondheidsverklaring invullen. Overstappen gaat dus alleen soepel als u gezond bent en geen al te grote problemen had bij de medische acceptatie van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering én als u sindsdien niet al te veel heeft geclaimd. Oftewel als u niet al te vaak arbeidsongeschikt bent geweest.

   
 • Starterskorting
  Deze korting wordt bijvoorbeeld aan startende ondernemers gegeven. Startende ondernemers willen/kunnen vaak om financiële redenen nog geen volledige AOV afsluiten. Na deze periode wordt de AOV vaak omgezet in een gewone AOV.

13) Indexatie

Indexatie van de verzekerde som en/of uitkering
U kunt ervoor kiezen om uw verzekerd bedrag en/of de uitkering van de AOV jaarlijks automatisch te laten verhogen.

Indexatie verzekerde som
Bij het afsluiten van een AOV kunt u het verzekerde bedrag jaarlijks indexeren. Op deze manier laat u het verzekerde bedrag meegroeien met de inflatie. Er zijn verzekeraars die een vast percentage hanteren voor indexatie. Ook zijn er verzekeraars die de jaarlijkse inflatie-index van het CBS als uitgangspunt nemen. Het voordeel van indexatie van de verzekerde som is dat u ook na langere tijd nog een verzekerd bedrag hebt dat past bij het kostenniveau van dat moment. Het nadeel is dat de premie in de loop der tijd aanzienlijk kan groeien, zeker als u gekozen heeft voor een vaste indexatie. Als het inflatieniveau in de loop der jaren aanzienlijk lager is dan de indexatie, dan loopt u het risico dat u na verloop van tijd een te hoog verzekerd bedrag heeft, met de daarbij horende hoge premie.

Indexatie van de uitkering
U kunt ook kiezen voor indexatie van de uitkering. Dit betekent dat het niveau van de uitkering jaarlijks stijgt als u arbeidsongeschikt raakt. Ook bij deze indexatie van de uitkering hebben verzekeraars verschillende indexatiemogelijkheden, zoals vaste percentages en een CBS-index. Sommige verzekeraars hanteren een maximumuitkering waarna geen indexatie meer plaatsvindt.

14) Optierecht

Optierecht tot het verhogen van de verzekerde som (AOV)
Dit recht biedt u de mogelijkheid om 1 keer in de zoveel tijd (bijvoorbeeld 1 keer per jaar, 1 keer per 3 jaar, of 1 keer per 5 jaar) de verzekerde som voor de AOV met 10 tot 15% te verhogen, zonder opnieuw een medische verklaring te moeten afleggen.

U kunt het optierecht soms alleen uitoefenen als u kunt aantonen dat u voldoende inkomen heeft gehad over de afgelopen jaren. En het verzekerd bedrag kan daarbij niet meer dan 80% van het brutojaarloon of de fiscale winst bedragen. Meestal vervalt dit recht als er enkele keren geen gebruik van is gemaakt. Daarnaast is uitoefening van het optierecht meestal beperkt tot een leeftijd van 50 of 55 jaar.

Ondanks het feit dat de mogelijkheden beperkt zijn, is het optierecht toch van belang. U kunt de verhoging namelijk doorvoeren ongeacht uw medische situatie. Heeft u een tijdens de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een medische geschiedenis opgebouwd, dan kunt via het optierecht het verzekerde bedrag toch laten groeien.

15) Fiscale aspecten

Fiscale aspecten
De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar (behalve een eventuele risicopremie voor een ongevallendekking).

IB-ondernemer
Voor uw aangifte inkomstenbelasting valt dit onder "premiebetaling inkomensvoorziening". De uitkering in de vorm van het door u te kiezen verzekerd bedrag is belastbaar inkomen. De adviesvergoeding die verband houdt met een tot stand gekomen arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Ook de jaarlijkse of maandelijkse beheervergoeding die u betaalt aan uw adviseur is niet fiscaal aftrekbaar.

DGA
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en in loondienst van uw eigen B.V.? Dan zijn er twee opties om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten:

 • U sluit de AOV in privé
  De premie is aftrekbaar via uw aangifte inkomstenbelasting. Desgewenst kunt u vanuit uw B.V. het gederfde inkomen compenseren door extra salaris of een dividend uitkering. De uitkering bij eventuele arbeidsongeschiktheid is belastbaar inkomen. De adviesvergoeding die verband houdt met een tot stand gekomen arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Ook de jaarlijkse of maandelijkse beheervergoeding die u betaalt aan uw adviseur is niet fiscaal aftrekbaar.

 • U sluit de AOV via uw B.V.
  Hierbij zijn er twee varianten mogelijk:
  - de B.V. is verzekeringnemer en begunstigde
  - de B.V. is verzekeringnemer en de DGA is de begunstigde
  Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk. Zowel de premie als de advies- en beheerkosten zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Een selectie van onze specialisten op het gebied van AOV:

Dichterbij
Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws